Zasady korzystania z serwisu

Prosimy zapoznać się z zasadami korzystania z serwisu internetowego xconsulter.pl, osiedle-laurowe.pl, wisniowyzakatek.pl, apartamenty-srebrna.pl, apartamenty-jaworowa.pl zwane w dalszej części Portalem.

1. Wydawcą Portalu jest firma XCONSULTER sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Wiśniowej 2 zwana w dalszej części dokumentu Właścicielem.

2. Wszelkie prawa do Portalu zastrzeżone są na rzecz XCONSULTER Sp. z o.o., jak również prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych. Zarówno Portal, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).

3. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w Portalu, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4 niniejszych "Zasad korzystania z Portalu", zabronione jest w szczególności:

  • dokonywane, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach,
  • rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych na stronach Portalu.

4. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Właściciela.

5. Właściciel zastrzega sobie podanie źródła pochodzenia (linku). Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych na stronach Portalu materiałów tekstowych. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych na Portalu na stronach naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

6. Jakiekolwiek inne niż określone w pkt. 4 i 5 niniejszych "Zasad korzystania z Portalu" korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych na stronach Portalu bez uprzedniej wyraźnej zgody Właściciela udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Właściciela (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie współpracy z Właścicielem są udostępniane na stronach Portalu) do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.

7. Dane i informacje udostępniane na stronach Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na najlepszej wiedzy Właściciela. Poglądy i opinie zawarte w Portalu są wyłącznie opiniami ich autorów. Właściciel dokłada wszelkich starań, aby dane były kompletne. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi użytkownik. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Portalu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu. Dane produktowe i cenowe zawarte na stronach Portalu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Właściciel dołoży wszelkich starań, aby te informacje były zawsze aktualne.

8. Niniejsze "Zasady korzystania z Portalu " nie ograniczają praw użytkowników do treści zamieszczanych przez nich na stronach Portalu, w tym w szczególności, do treści zamieszczanych na stronach Forum. Właściciel zastrzega sobie prawo do korekty, modyfikacji lub usunięcia wypowiedzi bez podania przyczyn.

9. Właściciel ma prawo dokonywać zmian niniejszych "Zasad korzystania z Portalu" w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Portalu.

10. Właściciel w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Portalu. Korzystanie z Portalu nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację. Jedynym wyjątkiem mogą być formularze zgłoszeniowe, ankiety i konkursy, subskrypcja, do których przystąpienie jest dobrowolne i nie wpływa w żaden sposób na zasady korzystania z Portalu. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela z poszanowaniem prawa do prywatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych oraz gwarancją bezpieczeństwa powierzonych danych.

11. Dane uzyskane na drodze organizowania ankiet i konkursów mają dla Właściciela charakter wyłącznie informacyjny, a ich wyniki są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych potrzeb Właściciela zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz. 833).

12. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się w oparciu o następujące przepisy prawa:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Prawo Telekomunikacyjne tj.: Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.
  • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

13. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu oświadcza, że zapoznał się z zapisami powyższego dokumentu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

14. Integralną częścią niniejszych „Zasad korzystania z Portalu" jest „Polityka prywatności ".

Did you know that your Internet Explorer is out of date? Upgrade browser now!